På svenska

Kom med, bli medlem och utnyttja våra omfattande medlemstjänster

Kumula är en fackförening för högskoleutbildade specialister som arbetar inom eller nära den kommunala branschen och de som studerar inom området. Som medlem i Kumula ingår du i en bred gemenskap av experter inom kommunsektorn över hela Finland.

Bli medlem

Välkommen med i de kommunala specialisternas samfund

Vårt samfund omfattar cirka 2 000 kommunala specialister. Vår uppgift är att ge råd och hjälpa våra medlemmar i anställningsfrågor och främja deras lön. Vi stöttar våra medlemmar i alla olika skeden av arbetslivet. Vi på Kumula förstår vad krävande expertarbete i den kommunala sektorn innebär. Vi bevakar våra medlemmars yrkesmässiga, ekonomiska och sociala förmåner. Vi uppskattar våra medlemmars yrkeskunskap och kompetens, och vi vill se till att alla som arbetar kommunalt mår bra i sitt arbete.

Tillsammans med Akavas Specialorganisationer

Kumula-medlemmarna hör till centralorganisationen Akava via vår takorganisation Akavas Specialorganisationer. Kumula-medlemmar får karriär- och juridiska tjänster, försäkringar och fritidsförmåner från Akavas Specialorganisationer.

Vi främjar utvecklingen av våra medlemmars professionella kompetens genom utbildningar och genom att erbjuda en kanal för nätverkande och stöd med andra kollegor. Kumulas Kompetens- och välmåendestöd stöder deltagande i tilläggsutbildningar eller kurser som stödjer välmående i arbetet. Kumulas och Akavas Specialorganisationers utbildningar och evenemang är kostnadsfria för våra medlemmar. Från Akavas Specialorganisationers karriärtjänster kan du boka personlig karriärcoaching.

Akavas förhandlingsdelegation för högt utbildade i den offentliga sektorn FOSU (fi JUKO) och dess förtroendevalda representerar och hjälper Kumula-medlemmarna på arbetsplatserna och vid förhandlingsbordet.

Studerandemedlemskap lönar sig

Det lönar sig att bli medlem redan i början av studierna. Studerandemedlemmar får ta del av alla Kumulas och Akavas Specialorganisationers medlemsförmåner. Som studerandemedlem har du möjlighet att nätverka med dina framtida kollegor. Genom oss kan du även få tips för jobbsökande, praktik eller början på din karriär. Vi ordnar även evenemang endast riktade till studenter.

Som studerandemedlem kan du även ansöka om stipendium för ditt examensarbete. Medlemsavgiften för studerande är 8 €/mån. Du betalar studerandemedlemsavgiften om du är registrerad examensstuderande. Du har också rätt till studerandemedlemsavgift, även om du arbetar utöver dina studier i sommar- eller säsongsarbete, i deltidsarbete eller i praktik. Du minns väl att du kan dra av medlemsavgiften i beskattningen. 

Medlemskap i arbetslöshetskassan Erko ingår i medlemsavgiften. Genom att gå med i kassan  kan du ackumulera rätt till inkomstrelaterad dagpenning innan du tar examen. På så sätt kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du inte skulle hitta sysselsättning direkt efter examen. Det är möjligt att gå med i arbetslöshetskassan när du arbetar i ett anställnings- eller tjänstearbete.

Medlemsavgifter

Medlemsavgift: 31 €/mån

 • Du betalar denna medlemsavgift om du har ett avlönat arbete (anställnings- eller tjänsteförhållande, o.d.).

Medlemsavgiften för deltidsanställda: 20 €/mån

 • Du har rätt till denna reducerade medlemsavgift om du arbetar deltid och din arbetstid inte överstiger 60 % av heltidsarbetet. Ansök om medlemsavgift för deltidsanställda med blanketten.

Medlemsavgiften för den person som uppbär arbetslöshetsersättning: 15,50 €/mån

 • Du har rätt till denna reducerade medlemsavgift om du är arbetslös, uppsagd, permitterad eller alterneringledig och får förmåner från en arbetslöshetskassa, t.ex. Erko.

Minimimedlemsavgift: 8 €/mån

 • Du betalar en minimiavgift om du inte är anställd eller får förmån av Erko eller en annan arbetslöshetskassa.
 • Du är berättigad till en minimiavgift, till exempel om
  • du är familjeledig (OBS! Om din arbetsgivare betalar lön för moderskapsledighetens tre första månader, betalas den normala medlemsavgiften för dessa månader.)
  • får bidrag
  • du är på oavlönad sjukledighet
  • du får rehabiliteringsstöd
  • du får familjetillägg
  • du får vuxenutbildningsstöd
  • du är arbetslös eller permitterad och får FPA-förmåner
  • person som jobbar utomlands (ej utstationerad).

Medlemsavgift för studerande: 8 €/mån

 • Du betalar en studerandemedlemsavgiften om du är registrerad examensstuderande.
 • Du har också rätt till studerandemedlemsavgift, även om du arbetar utöver dina studier
  • i sommar- eller säsongsarbete
  • i deltidsarbete
  • i praktik.

Medlemsavgiften för yrkesutövare/anställda frilansare: 15,50 €/mån

Medlemsavgift för pensionärer: 10 €/mån

Förbundets hedersmedlemmar och personer som utför bevärings- eller civiltjänst är befriade från medlemsavgift.

Betalning av medlemsavgiften

Du betalar samma fasta månatliga medlemsavgift efter din egen arbets- och livssituation. Förändringar i din lön påverkar inte medlemsavgiften och du behöver inte betala medlemsavgift för semesterpenning, övertidsersättningar eller naturaförmåner.

I medlemsavgiften ingår medlemskap i arbetslöshetskassan Erko, som tryggar din utkomst om du blir arbetslös. Medlemsavgifterna är desamma för medlemmar som tillhör kassan och för medlemmar som inte tillhör kassan. Vi rekommenderar anslutning till Erko-kassan eftersom du då har möjlighet att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning, om du uppfyller arbetsvillkoret. Du kan byta arbetslöshetskassa bara under anställningstiden. Du kan till exempel inte byta arbetslöshetskassa medan du är arbetslös eller vårdledig, men du kan byta förbund och förbli medlem i den tidigare arbetslöshetskassan ända tills du återvänder till arbetet.

Medlemsavgiften till fackorganisation är avdragsgill i beskattningen. Alla medlemsavgifter meddelas automatiskt till skattemyndigheterna. Du kan betala medlemsavgiften behändigt i medlemmens elektroniska ärendehantering eller i din bank med den betalningsinformationen du fått. Du kan också bevilja din arbetsgivare fullmakt till att direkt dra av medlemsavgiften från din lön.

Har du frågor om att bli medlem?

Akavas Specialorganisationers medlemsservice hjälper dig i frågor kring anslutning och medlemskap.

Telefon: 0800 135 370

Telefontid vardagar kl. 9–16

E-post: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi