Työsuhdeneuvonta

Akavan Erityisalojen eri sektoreiden neuvottelupäälliköt ja asiantuntevat juristit antavat henkilökohtaista lakineuvontaa työsopimukseen ja sen solmimiseen, työ- tai virkasuhteen ehtoihin, palkkaukseen, työsuhteeseen, työmarkkinoihin sekä työllistymiseen liittyvissä asioissa. He antavat myös työehtosopimuksiin ja palkan määräytymiseen liittyvää palkkaneuvontaa sekä työlainsäädäntöön liittyvää neuvontaa.

Työsuhdeneuvonnasta voit esimerkiksi kysyä neuvoa YT-neuvotteluihin, irtisanomistilanteeseen, lomaoikeuksiin tai muihin mieltä askarruttaviin työpaikan haastaviin tilanteisiin.

Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvonta ja lakipalvelut

Palkkaneuvonta

Kun tarvitset tukea palkkaan liittyvissä kysymyksissä esim. työnhaun yhteydessä tai valmistautuessasi palkkaneuvotteluihin, voit ottaa yhteyttä Kumulan toiminnanjohtajaan. Saat henkilökohtaista tukea palkkatoiveen määrittelyyn.

Palkkapuntari

Palkkapuntari, kertoo tilastolliset keskiarvopalkat sekä palkkojen jakaumat ammattinimikkeen ja/tai koulutuksen ja/tai työssäkäyntialueen perusteella.

Ammatillinen edunvalvonta

Työskentelemme reilumman ja oikeudenmukaisemman työelämän puolesta. Meille tärkeitä teemoja ovat työssä jaksaminen, laadukas kuntatyö sekä osaamisen kehittäminen.

Teemme vaikuttamistyötä esimerkiksi jäsentemme palkkauksen, työolojen ja koulutuksen sekä työelämää koskettavan lainsäädännön kehittämiseksi.

Tunnistamme jäsentemme kohtaamia haasteita ja välitämme jäsentemme terveiset neuvottelupöytiin. Tunnemme kunta-alan ja kirjastoalan asiantuntijoiden työelämän.

Tuemme jäseniämme kaikissa työelämän eri vaiheissa.

Sopimusedunvalvonta

Edustamme ja autamme jäseniämme työelämän kaikissa vaiheissa.

Teemme vaikuttamistyötä jäsentemme työehtojen kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa.

Työehtosopimuksissa sovitaan eri alojen ammattien työsuhteen ehdoista. Työehtosopimuksista julkisella sektorilla neuvottelee julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestä JUKO ja yksityisellä sektorilla Yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN. Suurin osa jäsenistämme työskentelee julkisella sektorilla ja Kunnallisen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)-sopimuksen piirissä. Jäseniämme työskentelee myös AVAINTESin, Valtion, Yliopiston ja Yksityisen sektorin sopimusten piirissä.

Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajia voi työpaikalla olla monissa erilaisissa tehtävissä ja rooleissa. Yleisin ja tunnetuin tehtävä on luottamushenkilö tai luottamusmies.

Edustajien kaudet ovat yleensä määräaikaisia. Henkilöstöedustajien valinnasta säädetään joko laissa tai sovellettavassa työehtosopimuksessa.

Luottamusmies/luottamushenkilö

Luottamusmies/luottamushenkilö on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa työpaikalla työehtosopimukseen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä ja liittoa. Luottamusmiehen valinta perustuu alan työehtosopimuksen määräyksiin. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien Kumulan  jäsenten edunvalvonta tapahtuu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn kautta. Akavan Erityisalojen jukolainen luottamusmies edustaa työpaikalla kaikkia Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäseniä. Lisätietoa luottamusmiestoiminnasta kuntasektorilla löydät Akavan Erityisalojen nettisivuilta. Oman luottamusmiehesi yhteystiedot saat työpaikkasi pääluottamusmieheltä tai löydät työnantajasi intrasta.

Kuntasektorin luottamusmiehen tehtävät:

  • valvoa työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla
  • neuvotella työnantajan kanssa henkilöstöä koskevista asioista, esim. palkkauksen järjestelyeristä
  • osallistua työyhteisön kehittämiseen
  • neuvoa yksittäisiä jäseniä työsuhteen ehtojen tulkintakiistoissa ja muissa työelämän ongelmatilanteissa
  • tiedottaa edustamalleen henkilöstölle työsuhdetta ja palkkausta koskevista ajankohtaisista asioista
  • välittää JUKOlta tulevaa informaatiota edustamilleen jäsenille

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja. Työsuojeluvaltuutetun valinta perustuu joko lakiin tai työehtosopimuksen määräyksiin, joiden mukaan yli kymmenen työntekijää työllistävässä työnantajalla on valittava työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutettu muun muassa valvoo työsuojelulainsäädännön ja työturvallisuusmääräysten toteutumista

  • edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminnassa, jonka tehtävänä on edistää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työn tekeminen tilanteessa, jossa työnteon jatkaminen aiheuttaa välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle.

Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työsuojelun vastuuhenkilö. Työsuojelun yhteistoiminnassa työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö yhdessä kehittävät työpaikan turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä asioita. Aluehallintovirasto on työpaikkojen työsuojelutoimintaa valvova viranomainen.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2022–2025

Tutustu voimassa olevaan kunnalliseen yleiseen työ- ja virkaehtosopimukseen vuosille 2022-2025.

Yhteistiimi

Akavalaiset liitot tiedottavat kunta- ja hyvinvointisektorien työmarkkina-asioista jäsenilleen neljä kertaa vuodessa Yhteistiimi-sivustolla. Sieltä voit lukea esimerkiksi kunta-alan ammattilaisten ja luottamusmiesten kokemuksia työstään sekä ajankohtaisia tietoa työelämästä ja edunvalvonnasta.

Ketjun vahvin lenkki

Arvostamme kunta-alan asiantuntijatyötä!

Tehtävämme on kunta-alan ja sitä lähellä olevien asiantuntijoiden työelämän kehittäminen. Edistämme jäsentemme palkkausta ja työskentelemme reilumman työelämän puolesta. Vastaamme jäsentemme edunvalvonnasta ja autamme työsuhdekysymyksissä.

Ota yhteyttä