Kumulan säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuntien asiantuntijat – Kommunala specialister – KUMULA ry ja kotipaikka Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä yhteiskunnallisten, ammatillisten ja palkkausta sekä työehtoja koskevien etujen valvominen ja edistäminen sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, panna toimeen keräyksiä sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita ja sijoitusomaisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. valvoo lainsäädäntöä, jäsentensä koulutusta ja palkkausta sekä työmarkkinatilannetta
 2. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä jäsentensä palkkauksellisten, ammatillisten ja
  yhteiskunnallisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi
 3. edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä
 4. järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kursseja
 5. harjoittaa tiedotustoimintaa
 6. edustaa jäseniään suhteessa muihin järjestöihin.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kunnan, kuntayhtymän tai sellaisen yhteisön, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta, palveluksessa oleva johtavassa, itsenäisessä tai asiantuntijatehtävässä oleva henkilö, jolla on suoritettu korkeakoulututkinto. Hallitus voi lisäksi hyväksyä jäseneksi henkilön, joka koulutuksensa tai työtehtäviensä perusteella on rinnastettavissa yhdistyksen muihin jäseniin. Jäsenkelpoisia ovat myös yhdistyksen jäsenhankinta-alan tehtäviin korkeakoulussa opiskelevat opiskelijat.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua jäsenen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksessä tai muutoin edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai muutoin rikkoo näitä sääntöjä, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli hän on toistuvista kehotuksista huolimatta jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kuuden (6) kuukauden ajalta.

4§ Toimielimet

Vuosikokous

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous. Yhdistys pitää kaksi varsinaista vuosikokousta. Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous pidetään loka-marraskuussa hallituksen valitsemana päivänä.

Tieto yhdistyksen vuosikokouksesta on toimitettava kirjallisesti tai sähköistä viestivälinettä käyttäen niille jäsenille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa yhdistyksen käyttöön. Tieto on annettava viimeistään 60 päivää ennen kokouksen alkamista. Vuosikokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköistä viestivälinettä käyttäen niille jäsenille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa yhdistyksen käyttöön. Kutsu vuosikokoukseen on annettava 14 päivää ennen vuosikokousta. Vuosikokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.

Vuosikokousta johtaa vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja, joka ei voi olla yhdistyksen hallituksen jäsen. Vuosikokouksessa äänioikeutettuja ovat yhdistyksen jäsenet. Valtakirjalla osallistuminen ei ole mahdollista. Yhdistyksen jäsenet voivat tehdä vuosikokoukselle aloitteita, jotka on jätettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti 30 päivää ennen vuosikokousta. Hallituksen on annettava vuosikokoukselle jätetystä aloitteesta perusteltu lausuntonsa.

Päätökset ja vaalit yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin ole määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vuosikokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksessä arpa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle 30 päivää ennen kokousta, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistöstä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii. Kokous on kutsuttava koolle viipymättä.

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 3. käsitellä vuosikokoukselle tehdyt esitykset ja aloitteet.
 4. päättää yhdistyksen toiminnan ja talouden suuntaviivoista

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

 1. vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
 2. päättää yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta
 3. päättää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista ja muista mahdollisista palkkioista ja niiden korvausperusteista
 4. valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
 5. valita joka toinen vuosi puolet (4) hallituksen muista jäsenistä
 6. valita vuosittain vaihtuvat hallituksen varajäsenet
 7. valita seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.
 8. käsitellä vuosikokoukselle tehdyt esitykset ja aloitteet

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitusta johtaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi. Hallitukseen valitaan myös neljä (4) varajäsentä kalenterivuoden toimikaudeksi. Varajäsenet kutsutaan hallituksen kokouksiin tarvittaessa siinä järjestyksessä kuin ovat tulleet valituiksi joko vaalin äänimäärän tai arvan perusteella. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen.

Jos hallituksen puheenjohtaja on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, on hallituksen varapuheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa pysyvästi estyneenä hallituksen vanhimman jäsenensä johdolla viipymättä kutsuttava koolle ylimääräinen yhdistyksen vuosikokous valitsemaan puheenjohtajalle seuraaja. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan seuraavassa vuosikokouksessa seuraaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus voi kokoontua myös sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus asettaa työvaliokunnan, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen muu jäsen. Työvaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Hallitus voi asettaa muita toimikuntia tai työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina toimieliminä. Hallituksen alaiset toimielimet raportoivat hallitukselle.

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta. Sen lisäksi, mitä laissa ja näissä säännöissä muualla on määrätty, hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. valmistella vuosikokouksissa käsiteltävät asiat ja saattaa vuosikokousten päätökset
  täytäntöön
 2. esittää yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edelliseltä toimintakaudelta.
 3. laatia kevätkokoukselle esitys yhdistyksen toiminnan ja talouden suuntaviivoista
 4. laatia syyskokoukselle esitys yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi seuraavaa toimintakautta varten ja tehdä esitys jäsenmaksusta
 5. hoitaa yhdistyksen varoja ja seurata talousarvion toteutumista sekä huolehtia kirjanpidon järjestämisestä ja tilinpäätöksen valmistumisesta,
 6. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä,
 7. ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toiminnanjohtajan ja päättää hänen työsuhteensa ehdoista sekä valitsee muut toimihenkilöt.
 8. Hallitus voi halutessaan delegoida työvaliokunnalle päätösvaltaa talous- ja henkilöstöasioissa, ei kuitenkaan toiminnanjohtajan ottamista tai vapauttamista koskevissa asioissa eikä merkittävän yhdistyksen omaisuuden myymistä, vaihtamista tai kiinnittämistä koskevissa asioissa.
 9. Hallitus päättää työtaistelutoimenpiteeseen ryhtymisestä.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen siihen määräämä henkilö. Hallitus voi määrätä toiminnanjohtajan kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

6§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

7§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa ja vähintään 2/3 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa vähintään 60 päivän väliajoin pidettävässä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa ja että vähintään 2/3 äänestykseen osallistuvista yhdistyksen jäsenistä sitä kummallakin kerralla kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksena olleen toiminnan edistämiseen. Varat kohdistetaan purkamisesta päättäneen ensimmäisen kokouksen päätösesityksen mukaisesti.

(Sääntömuutos hyväksytty 24.6.2019)