Liity jäseneksi

Viiden vuoden irtisanomissuojan sijaan uusia keinoja muutosturvaan

Toteutimme kyselyn jäsentemme suhtautumisesta viiden vuoden irtisanomissuojaan. 

Osa kuntien asiantuntijoista suhtautuu varsin kriittisesti viiden vuoden irtisanomissuojaan, Kuntien asiantuntijat – Kumulan jäsenkyselyyn vastanneista lähes puolet piti suojaa täysin tai jokseenkin tarpeettomana. Toisaalta vähän yli 40 prosenttia piti suojaa tarpeellisena. Joka kymmenes ei ottanut kantaa.

– Työpaikkansa puolesta pelkäävistä valtaosa pitää irtisanomissuojaa tarpeellisena. Toisaalta on iso joukko niitä, jotka pitävät suoja-aikaa liian pitkänä ja kokevat sen estävän kehittämistä, tiivistää Kumulan toiminnanjohtaja Jussi Näri.

Kumula ja sen kattojärjestö Akavan Erityisalat ehdottavat kuntiin uudenlaista ja kattavampaa muutosturvaa kuntaliitoksia koskevan pitkän irtisanomissuojan sijaan.

– Muutosturvaa tarvitaan kuntasektorilla kuten muillakin työpaikoilla, mutta sen toteuttamiseen on aika kehittää uusia muotoja. Etenkin korkeasti koulutetut asiantuntijat tarvitsevat kohdennettuja muutosturvan keinoja, Jussi Näri sanoo.

– Kuntien korkeasti koulutetun asiantuntijahenkilöstön osaamiskartoitukset, uudelleensijoittumispalvelut sekä ura- ja koulutuspalvelut tulisi saattaa hyväksyttävälle tasolle ennen kuin nykyistä, hyvin toiminutta palvelussuhdeturvaa puretaan. Uusi järjestelmä tulee sisällyttää jo valtion vuoden 2016 talousarvioon.

Näri muistuttaa, että viiden vuoden irtisanomissuoja on koskenut vain kuntaliitostilanteita. Sen piirissä on ollut 50 kuntaa ja noin 101 000 työntekijää, mikä on vain hieman yli viidennes koko kuntahenkilöstöstä.

– Julkisuudessa viiden vuoden irtisanomissuoja on käytetty leimakirveenä koko kunta-alaa kohtaan ja puheet suojatyöpaikoista ovat olleet kohtuuttomia. Yt-kierteessä oleva Suomi on sortunut kaunaiseen yksityisen ja julkisen sektorin väliseen nokitteluun, Näri kritisoi.

Huoli työpaikasta lisäsi kyselyn mukaa irtisanomissuojan arvostusta. Kumulan jäsenkyselyyn vastanneista noin kolmannes on huolissaan työpaikkansa säilymisen puolesta, ja heistä 63 prosenttia piti irtisanomissuojaa tarpeellisena.

Irtisanomissuojaa puoltavat kokivat sen tuoneen rauhan tehdä sopeuttamistoimet hätiköimättä ja harkiten paineisesta kuntaliitoksesta huolimatta. Suoja oli antanut työmotivaatiota ja mahdollisuuden keskittyä täysillä työhön. Moni koki suojan olevan tarpeen erityisesti eläkeikää lähestyville.

Irtisanomissuojaa kritisoivat pitivät puolestaan etua jäänteenä, joka on luonut päällekkäisiä töitä. Haitallisena pidettiin erityisesti suojan ketjuuntumista uusien kuntaliitosten seurauksena. Edun koettiin haittaavan tarpeellisia säästöjä ja uudistamista. Moni kritisoi suoja-aikaa liian pitkäksi, vaikka koki sen sinänsä tarpeellisena.

Kysely toteutettiin syyskuun 2015 alussa Kuntien asiantuntijat – Kumula ry:n jäsenkenttään. Kyselyyn vastasi 383 kuntien asiantuntijatehtävissä työskentelevää viranhaltijaa ja työntekijää.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jussi Näri, Kuntien asiantuntijat – Kumula ry,
puh. 0400 816 284, jussi.nari@kumula.fi

asiamies Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat AE ry,
puh. 040 777 9422, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi

Avainsanat:

Jaa sivu: